Szczecin. 10.2012. Informacje. Polityka mieszkaniowa miasta – wysokie czynsze – jak starać się o ulgę po podwyżce [aktualizacja 23.10.2012]

17/10/2012 5 przez kierunek Szczecin

Szczecin, lokale komunalne, podwyżka czynszów, system ulg, kalkulator obniżki czynszu

[singlepic id=1819 w=200 h=134 float=left]Ostatnie dni to spore podwyżki czynszów zaserwowane mieszkańcom lokali komunalnych w Szczecinie. Jest to element wprowadzania nowej polityki mieszkaniowej w Szczecinie.

Jednak jest szansa aby wysokość czynszu pomniejszyć o stosowną ulgę…

:: szczegóły informacji o ulgach oraz o warunkach ich otrzymania + kalkulator ulg w rozwinięciu…

Nowa polityka czynszowa w Szczecinie :: szczegóły

Według zastępcy prezydenta Szczecina nowa polityka czynszowa nakierowana jest przede wszystkim na ochronę osób o najniższych dochodach.

Zakłada ona zmianę zasad naliczania czynszów za mieszkania komunalne. Czynsze zostały urealnione z jednoczesnym wprowadzeniem nowych mechanizmów gwarantujących ochronę osób o najniższych dochodach. Dla nich wprowadzony jest system obniżek wraz z programem pomocy społecznej.

Urealnienie stawek czynszu jest działaniem niezbędnym do zapewnienia dalszej prawidłowej eksploatacji nieruchomości. Ma przede wszystkim umożliwić większą liczbę remontów i modernizacji nieruchomości komunalnych, oraz zwiększyć działania w zakresie napraw i bieżącej konserwacji.

Prezydent przypomniał , że czynsz jest określany w oparciu o wskaźnik przeliczeniowy podawany przez wojewodę a także system punktów, który uwzględnia:

 • stan techniczny budynku,
 • wyposażenie lokalu w instalacje,
 • atrakcyjność użytkową,
 • usytuowanie lokalu i lokalizację

Wskaźnik wojewody w tym roku został podwyższony z 3 680 zł do 3800 zł. Każdy najemca, otrzymując w ostatnich dniach informację o zmianie jego czynszu jednocześnie dostał pakiet informacji o możliwości obniżki czynszu wraz z wnioskiem o zniżkę.

System obniżek czynszu w oparciu o ulgi 15%, 30%, 40%

System obniżek jest skonstruowany w oparciu o kryteria dochodowe.

Ma funkcjonować w sposób, który będzie gwarantował najuboższym pozostawienie wysokości czynszu na zbliżonym poziomie. Obniżki będą udzielane najemcom, których średni dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza określonego poziomu.

Kwota obniżki może wynieść 40%, 30% lub 15% i będzie zróżnicowana w zależności od wysokości dochodu najemcy i liczby osób w rodzinie.
Podstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury, który obecnie wynosi 799,18zł

Komu należy się obniżka czynszu?

aktualizacja 23.10.2012

Zmiana sposobu obliczania punktów za stan techniczny lokalu i rozluźnienie kryteriów upoważniających do ubiegania się o przyznanie ulgi – to efekt zmian przyjętych podczas sesji Rady Miasta w dniu 22.10.2012.

Radni dyskutowali nad propozycją zmian uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2010-2015.

Wyrazili zgodę na zmianę kryteriów, które mają wpływ na wysokość czynszu za mieszkanie komunalne oraz na obniżkę, o którą może wystąpić najemca lokalu.

Zmienili m.in. zapisy dotyczące powierzchni mieszkania. Zgodnie z przyjętymi dziś przez radnych nowymi zapisami uchwały obniżka czynszu może być udzielona na wniosek najemcy, który mieszka w lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej:

 • 50m2 na jedną osobę w gospodarstwie domowym,
 • 60m2 na dwie osoby,
 • 70m2 na trzy osoby,
 • 80m2 na cztery osoby,
 • 90m2 na pięć osób,
 • 100m2 na sześć osób, a w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię użytkową tego lokalu o 10 m2.

Na dogodniejsze zmieniono również zasady oceny punktowej stanu technicznego budynku. Nie zmieniło się natomiast kryterium dochodowe dla osób, które ubiegać się będą o obniżkę czynszu.

Najwyższa 40% ulga w czynszu przewidziana jest dla:
– jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury (na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.598,36 zł )
– gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emerytury na osobę (na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.198,77 zł/os)

30% ulga w czynszu przewidziana jest dla:
– jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250% najniższej emerytury (na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.997,95 zł)
– gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę (na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.438,52zł/os)

Najniższa 15% ulga w czynszu przewidziana jest dla:
– jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280% najniższej emerytury (na dzień dzisiejszy jest to kwota 2.237,70zł)
– gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emerytury na osobę (na dzień dzisiejszy jest to kwota 1.598,36zł/os).

Wnioski przydatne przy ubieganiu się o obniżenie czynszu w lokalu komunalnym:

wniosek o udzielenie obniżki czynszu
do pobrania tutaj

deklaracja o dochodach najemcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego
do pobrania tutaj

ewentualnie pozostałe orzeczenia/dokumenty/zaświadczenia:

 • zaświadczenie zakładu pracy potwierdzające deklarowane, osiągnięte przez najemcę i wszystkich członków gospodarstwa domowego dochody
 • decyzja o wysokości przyznanej renty lub emerytury (odcinki za 3 miesiące)
 • inne dokumenty potwierdzające osiągane dochody,
 • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny

Polecamy również kalkulator wyliczający wielkość procentową obniżki czynszu

kalkulator dostępny tutaj

UWAGA!
wygląda na to, że kalkulator (jeszcze) nie został zaktualizowany po zmianach wynikających z  ustaleń XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta

Harmonogram aktualizowania stawek czynszu

Nowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od 1 lutego 2013 r.

Do tego czasu przeprowadzone będą:

 • do 16 października 2012 – dostarczenie do najemców wypowiedzeń dotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku o obniżkę czynszu (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS);
 • od 17 października 2012 – składanie przez najemców wniosków wraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;
 • od 1 listopada 2012 do 31 stycznia 2013 – trzymiesięczny okres wypowiedzenia;
 • do 15 stycznia 2013 – rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonych wniosków o obniżkę czynszu;
 • od 1 lutego 2013 – zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.

źródło Urząd Miasta Szczecin