Szczecin. Informacje. Darmowa pomoc prawna w Szczecinie.

Szczecin. Informacje. Darmowa pomoc prawna w Szczecinie.

12/02/2016 0 przez kierunek Szczecin

darmowe porady prawne w SzczecinieDarmowa pomoc prawna w Szczecinie, sprawdź komu przysługuje bezpłatny dostęp do pomocy prawnej w naszym mieście. Zobacz gdzie szukać darmowej pomocy.

Miasto Szczecin od początku roku 2016 rozpoczyna realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na zorganizowaniu na terenie naszego miasta 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Realizacja zadania jest rezultatem wejścia w życie ustawy uchwalonej w dniu 5 sierpnia 2015 r.

Dzięki jej zapisom stworzony zostanie dla osób uprawnionych dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna

Darmowa pomoc prawna (na etapie przedsądowym) przysługuje:

 • osobom, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom,
 • weteranom,
 • osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

W sytuacji, gdy nie spełniają Państwo wymienionych kryteriów ustawowych uprawniających do otrzymania darmowej porady prawnej mogą Państwo otrzymać pomoc również nieodpłatnie w Biurze Porad Obywatelelskich dla mieszkańców Szczecina. prowadzonym przez Stowarzyszenie Solidarne Kobiety Zawsze. Informacje o Biurze Porad Obywatelskich (kontakt: tel. 667 854 944 – poniedziałek-piątek w godz. 10-15, umawianie się na poradę przez internet tutaj)

Na czym polega udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Zakres udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Warunki uzyskania darmowej pomocy prawnej

Osoby uprawnione do uzyskania darmowej pomocy prawnej przed otrzymaniem nieodpłatnej porady są zobowiązane do złożenia wymaganych ustawą oświadczeń i/lub przedłożenia niezbędnych dokumentów poświadczających ich uprawnienie do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które nie ukończyły 26. roku życia oraz Osoby, które ukończyły 65. lat:

 • przedkładają dokument stwierdzający ich tożsamość;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu;
 • w sytuacji, gdy o nieodpłatną pomoc prawną zwracają się przedstawiciele ustawowi osób niepełnoletnich są oni zobowiązani do przedłożenia dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, a także odpisu aktu urodzenia i dokumentu tożsamości osoby niepełnoletniej;

Osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej:

 • przedkładają oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • składają pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec nich decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny:

 • przedkładają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są one uprawnione do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

Kombatanci:

 • przedkładają zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

Weterani:

 • przedkładają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego,
 • w sytuacji, gdy wymagają niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest im udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że są oni uprawnieni do jej uzyskania na podstawie ustawy, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganego dokumentu.

Osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną:

 • składają oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z ww. okoliczności. Oświadczenie to jest składane przez uprawnione osoby udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Harmonogram przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej

aktualny harmonogram przyjęć w punktach darmowej pomocy prawnej znajduje się tutaj

Darmowa pomoc prawna – podstawa prawna

Organizację oraz funkcjonowanie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186)