Szczecin. Informacje. 13.01.2012. Protest aptekarzy. Komunikat Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

14/01/2012 0 przez kierunek Szczecin

poniżej komunikat ZOIA…

W związku z brakiem uwzględnienia uwag środowiska aptekarskiego dotyczących wadliwej ustawy refundacyjnej i jej rozporządzeń Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska na zebraniu członków Izby Aptekarskiej dniu 12 stycznia 2012 postanowiła poprzeć stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 12.01.2012 i podjąć PROTEST

do momentu usunięcia niekorzystnych dla aptekarzy zapisów ustawy refundacyjnej i jej rozporządzeń. Sprzeciwiamy się karaniu Aptekarzy za błędy popełniane przez Lekarzy. Cała ustawa refundacyjna została wprowadzona w życie w nieodpowiedzialny sposób.

Rozporządzenie w sprawie recept lekarskich budzi wiele kontrowersji i jest nieczytelne tak dla lekarzy jak i dla Aptekarzy. Ukarany powinien zostać ustawodawca a nie Lekarze i Aptekarze.
Aptekarze z terenu Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej od dnia 13 stycznia 2012 (piątek) recepty z błędami formalnymi oraz zawierające inne adnotacje niż przewidziane w rozporządzeniu będą traktować jako nieprawidłowe i realizować je ze 100% odpłatnością.

Błędem, który dyskwalifikuje receptę jest:
1. Dodatkowa pieczątka lekarza lub ręczny dopisek „REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ”
2. Umieszczenie niezbędnych danych w nieodpowiednich polach na recepcie.
3. Data wystawienia recepty zachodząca na datę realizacji lub inne pola bądź data postawiona w poprzek obu pól.
4. Przekręcone nazwy leków niezgodne z zapisem w Wykazach leków.
5. Poprawki nie przypieczętowane pieczątką lekarza i podpisem.
6. Rubryki dorysowane przez lekarza na starym druku recept są niezgodne z rozporządzeniem.
7. Recepty tzw. złożone do wykonania w aptece leku recepturowego wykraczające poza normę pojedynczej ilości leku.
8. Na starym druku recepty wystawionym po Nowym Roku nie wolno w polu choroba przewlekła postawić litery „P”
9. Wymiar recepty nie może być mniejszy niż 200mm długości i 90mm szerokości.
10. Wszystkie inne błędy, których nie wolno poprawić aptekarzowi.