Szczecin. Artykuły. Szczecin oczami mieszkańców – kształtowanie wizerunku Szczecina WYNIKI ANKIETY [część 1]

15/12/2013 2 przez kierunek Szczecin

Szczecin, ankieta, wizerunek Szczecina, Szczecin oczami mieszkańców, Anna Niwińska, badania, opinie mieszkańców, w Szczecinie

_ankieta_w02W czerwcu 2013 m.in. nasz portal zachęcał do udziału w ankiecie, którą przygotowała pisząca pracę magisterską Anna Niwińska, studentka WNEIZ.

Dzięki uprzejmości Ani chcielibyśmy przedstawić najciekawsze dane, które zebrała i opracowała na podstawie 600 prawidłowo wypełnionych ankiet. Niektóre wnioski mogą zaskoczyć…

Zanim przejdziemy do (wybranych) wyników badań kilka informacji o ankietowanych…

_ankieta_w01

Wyniki wskazują iż, w badanej próbie było więcej kobiet (336) niż mężczyzn (264) – odpowiednio 56% i 44%.

Z obserwacji wynika, iż większa ilość kobiet biorących udział w badaniu jest wynikiem tego, że kobiety chętniej poddają się badaniom ankietowym niż mężczyźni, częściej oddają kompletnie wypełnione ankiety oraz wypełniają je szybciej (kobiety średni czas wypełniania ankiety: 6min 20s, mężczyźni 7min 33s).

Wykształcenie ankietowanych

_ankieta_w02Najczęściej respondenci deklarowali posiadanie wyższego wykształcenia – 63% badanych, natomiast najniższy odsetek ankietowanych, czyli 0,67 proc. posiada wykształcenie podstawowe wykształcenie. Średnie (22,67%) bądź pomaturalne (10,17%) wykształcenie w sumie posiada ok. 1/3 badanych.

Wykształcenie inne od tych przedstawionych powyżej zadeklarowało 3,50% respondentów (21 osób). Do tego zakresu zaliczono m.in. odpowiedzi: „że posiadają wykształcenie wyższe niepełne”, „są po maturze (w perspektywie studia)”, „robią magisterkę” lub są „w trakcie studiów”. [zachowano pisownię oryginalną]

Okres zamieszkiwania ankietowanych w Szczecinie

_ankieta_w03Największą grupę respondentów stanowiły osoby mieszkające w Szczecinie od urodzenia (55,33%, 332 ankietowanych). W pozostałych przedziałach czasowych, określających okres zamieszkiwania, procent osób biorących udział w badaniu oscylował pomiędzy 8 a 9%. (szczegóły na wykresie)

 

Właściwe wyniki badań

Pierwsza część ankiety miała na celu zbadanie aktualnego wizerunku miasta.

Punktem wyjścia do badań wizerunku miasta jest ustalenie ogólnego stosunku respondentów do miasta, ich nastawienia emocjonalnego.

Z badań wynika, że poziom zadowolenia z mieszkania w Szczecinie lub z przebywania w tym mieście (jeśli nie jest się jego mieszkańcem) jest dość wysoki: twierdząco odpowiedziało łącznie 76,17% ankietowanych (457 osób) – odpowiedź „Zdecydowanie tak” wybrało 27,50% badanych (165 osób), zaś na odpowiedź „Raczej tak” zdecydowało się aż 48,67% respondentów (292 osoby).

Natomiast przecząco odpowiedziało 17,16% ankietowanych (103 osoby)– w tym 13,83% (83 osoby) wybrały odpowiedź „Raczej nie”, zaś na odpowiedź „Zdecydowanie nie” wskazało 3,33% badanych (20 osób). W tym pytaniu grupa niezdecydowanych ankietowanych wynosiła 6,67% (40 osób).

Podział głosów ze względu na płeć:

_ankieta_w04

Określenie poziomu zadowolenia z mieszkania w Szczecinie lub z przebywania w tym mieście (jeśli nie jest się jego mieszkańcem) a płeć respondentów.

[table]
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z bycia mieszkańcem Szczecina (lub z przebywania w Szczecinie)?,kobieta,mężczyzna,łącznie
zdecydowanie tak,92,73,165
,”15,33%”,”12,17%”,”27,50%”
raczej tak,160,132,292
,”26,67%”,”22,00%”,”48,67%”
raczej nie,48,35,83
,”8,00%”,”5,83%”,”13,83%”
zdecydowanie nie,14,6,20
,”2,33%”,”1,00%”,”3,33%”
trudno powiedzieć,22,18,40
,”3,67%”,”3,00%”,”6,67%”
[/table]

Poziom zadowolenia badanych z mieszkania w Szczecinie lub z przebywania w tym mieście (jeśli nie jest się jego mieszkańcem) a wiek respondentów.

Ankietowani najbardziej zadowoleni z mieszkania w Szczecinie to osoby w wieku 25-30 lat oraz osoby poniżej 25 roku życia. Może być to spowodowane nie tyle realną oceną sytuacji miasta, co bardziej pozytywnym nastawieniem do życia osób w tym wieku.

[table]
grupa wiekowa,poniżej 25 lat,25-30 lat,31-40 lat,41-50 lat,51 lat i więcej,razem
zdecydowanie tak,59,47,34,9,16,165
,”9,83%”,”7,83%”,”5,67%”,”1,50%”,”2,67%”,”27,50%”
raczej tak,95,112,52,19,14,292
,”15,83%”,”18,67%”,”8,67%”,”3,17%”,”2,33%”,”48,67%”
raczej nie,19,32,21,7,4,83
,”3,17%”,”5,33%”,”3,50%”,”1,17%”,”0,67%”,”13,83%”
zdecydowanie nie,5,6,5,2,2,20
,”0,83%”,”1,00%”,”0,83%”,”0,33%”,”0,33%”,”3,33%”
trudno powiedzieć,8,15,9,3,5,40
,”1,33%”,”2,50%”,”1,50%”,”0,50%”,”0,83%”,”6,67%”
ogółem,186,212,121,40,41,600
,”31,05%”,”35,39%”,”20,20%”,”6,68%”,”6,84%”,”100,00%”
[/table]

Poziom zadowolenia badanych a okres zamieszkiwania w Szczecinie.

Z kolei w zestawieniu wg okresu zamieszkiwania w mieście występuje (z niewielkimi odchyleniami) tendencja odwrotna: im dłużej respondenci mieszkają w mieście, tym bardziej je lubią.

Zadowolonych z zamieszkiwania w Szczecinie jest 44% badanych (26% jest raczej zadowolonych, a 18% zdecydowanie).

Poziom tego zadowolenia wynika więc przede wszystkim z emocjonalnego przywiązania do miasta, aniżeli z obiektywnej oceny zalet i wad tego miejsca.

Czy jest Pan/Pani zadowolony z mieszkania w Szczecinie (lub z przebywania w nim)?

[table]
Jak długo jest Pan/Pani mieszkańcem Szczecina?,poniżej 5 lat,6-10 lat,11-20 lat,Powyżej 20 lat, od urodzenia,nie jestem ,razem
zdecydowanie tak,12,6,14,18,108,7,165
,”2,00%”,”1,00%”,”2,33%”,”3,00%”,”18,00%”,”1,17%”,”27,50%”
raczej tak,35,34,25,21,156,21,292
,”5,83%”,”5,67%”,”4,17%”,”3,50%”,”26,00%”,”3,50%”,”48,67%”
raczej nie,9,9,8,7,38,12,83
,”1,50%”,”1,50%”,”1,33%”,”1,17%”,”6,33%”,”2,00%”,”13,83%”
zdecydowanie nie,1,1,1,4,13,0,20
,”0,17%”,”0,17%”,”0,17%”,”0,67%”,”2,17%”,”0,00%”,”3,33%”
trudno powiedzieć,0,4,4,6,17,9,40
,”0,00%”,”0,67%”,”0,67%”,”1,00%”,”2,83%”,”1,50%”,”6,67%”
ogółem,57,54,52,56,332,49,600
,”9,50%”,”9,00%”,”8,67%”,”9,33%”,”55,33%”,”8,17%”,”100,00%”
[/table]

W kolejnym pytaniu ankietowani mieli za zadanie określić stopień, postrzegania Szczecina jako miasta… dynamicznego, nowoczesnego, cichego, zielonego, otwartego oraz miasta młodego.

Określenie Szczecina jako miasta…

Według większości ankietowanych Szczecin jest zdecydowanie miastem zielonym (42,67%, 256 wskazania).

Pozostałe określenia Szczecina zdaniem respondentów w sposób przeciętny charakteryzują miasto.

Szczecin jest miastem.. (1 – całkowicie się NIE zgadzam/5 – całkowicie się zgadzam)

[table]
Szczecin jest miastem…,1,2,3,4,5,razem
dynamicznym,111,166,194,98,31,600
,”18,50%”,”27,67%”,”32,33%”,”16,33%”,”5,17%”,”100,00%”
nowoczesnym,84,182,220,97,17,600
,”14,00%”,”30,33%”,”36,67%”,”16,17%”,”2,83%”,”100,00%”
cichym,61,131,191,166,51,600
,”10,17%”,”21,83%”,”31,83%”,”27,67%”,”8,50%”,”100,00%”
zielonym,17,54,83,190,256,600
,”2,83%”,”9,00%”,”13,83%”,”31,67%”,”42,67%”,”100,00%”
otwartym,42,102,192,174,90,600
,”7,00%”,”17,00%”,”32,00%”,”29,00%”,”15,00%”,”100,00%”
młodym,69,140,207,118,66,600
,”11,50%”,”23,33%”,”34,50%”,”19,67%”,”11,00%”,”100,00%”
[/table]

Stwierdzenia najlepiej charakteryzujące miasto Szczecin…

Spośród zamkniętych możliwości odpowiedzi najwięcej wskazań uzyskały określenia Szczecina jako miasta handlu i biznesu (20,17%) oraz Szczecin jako miasto nauki i edukacji (16,67% wskazań).

[table]
Stwierdzenia charakteryzujące Szczecin,”kobieta(56%,336)”,”mężczyzna(44%,264)”
miasto sportu,25,17
,”4,17%”,”2,83%”
miasto rozrywki,18,14
,”3,00%”,”2,33%”
miasto turystyczne,40,41
,”6,67%”,”6,83%”
miasto handlu i biznesu,71,50
,”11,83%”,”8,33%”
miasto nauki i edukacji,66,34
,”11,00%”,”5,67%”
inne,116,108
,”19,33%”,”18,00%”
[/table]
Jednak, co ciekawe, wśród odpowiedzi na pytanie o stwierdzenia najlepiej charakteryzujące miasto Szczecin znalazło się aż 224 (37,33%) samodzielnie wytypowanych odpowiedzi. Duża liczba owych otwartych odpowiedzi zdeterminowała sposób ich zaprezentowania poprzez podział na trzy grupy tj.:

  • Stwierdzenia charakteryzujące miasto o zabarwieniu negatywnym (154 respondentów) – ujawniające krytycyzm wobec miasta i związane z negatywnymi doświadczeniami respondentów.
    22 ankietowanych stwierdziło, że Szczecin jest miastem niewykorzystanego potencjału, niewykorzystanych szans, nieprzemyślanych decyzji czy miastem trefnych inwestycji. 20 respondentów było zdania, że Szczecin to miasto aptek, supermarketów, banków, pubów, hipermarketów, brudnych kamienic, a także miasto pełne biurowców i „taniej” rozrywki.
    13 ankietowanych scharakteryzowało Szczecin jako miasto nijakie, bez wyrazu. Natomiast 10 badanych uważało, iż nie ma dziedziny, w której Szczecin się wyróżnia, dlatego określili oni miasto jako miejsce bez określonego profilu, któremu brakuje idei.
    Z kolei 8 respondentów nazwało Szczecin miastem „martwym”, umierającym.Stwierdzenie, że Szczecin jest miastem największego bezrobocia, było udziałem 7 ankietowanych. Taka sama ilość badanych odpowiedziała, że miasto jest peryferyjne, odcięte od reszty kraju, prowincjonalne z niespełnionymi aspiracjami (tzw. miasto-sypialnia). 5 respondentów oceniło Szczecin jako opóźnione i zacofane miasto (metropolia opóźnionych inwestycji, pozostająca zawsze w tyle za innymi). Zaś na stwierdzenia, że Szczecin jest: „Wioską z tramwajami”, „Miastem bylejakości i prowizorki”, „Miastem zastoju gospodarczego i PRL”, „Miastem stagnacji” oraz „Miastem bez perspektyw” przypadło po 4 ankietowanych. Po trzy odpowiedzi uzyskały kolejno stwierdzenia takie jak: „Miasto nudy”, „miasto zaniedbane”, „Miasto nierozwojowe”, „Miasto bankructwa, niżu demograficznego i biedy”, „Miasto pijaków, blokersów, patologii, speluna”, „Miasto bez biznesu”. Odpowiedziami, które uzyskały 1 albo 2 głosy były stwierdzenia określające Szczecin jako: „Miasto marazmu”, „Miasto hałasu, dezorganizacji i chaosu”, „Miasto emerytów i rencistów”, „Miasto upadku”, „Miasto porażek”, „Miasto mafii”. Szczecin został też nazwany miastem: „przedstawicieli handlowych i niskich płac”, „miastem bez przyszłości”, „pustki”, „miastem przeciętnym i zapomnianym”, miastem widmo, miastem utrapienia, miastem korupcji i uporczywego trwania status quo, miastem polityki i układów, „miastem wspierających się znajomości oraz miastem pozamykanych zakładów pracy”.
  • Stwierdzenia charakteryzujące miasto o zabarwieniu pozytywnym – określenia nacechowane emocjonalnie, świadczące o pozytywnym nastawieniu do miasta, np. poczucie bezpieczeństwa (35 respondentów). Najwięcej, bo aż 23 respondentów odpowiedziało, że Szczecin jest miastem zieleni (inne stwierdzenia to oaza zieleni i koegzystencji z naturą, miasto przyrody, parków i ogrodów). Szczecin jako miasto rekreacji jest jednak postrzegany tylko przez pięciu ankietowanych. Po 5 odpowiedzi przypadło także na stwierdzenia charakteryzujące Szczecin jako miasto idealne do życia, czyli, np. miasto spokojne, rozwijające się, przyjemne; miasto odpoczynku i „dobre do życia”. Niestety, tylko dwie biorące udział w badaniu osoby, były zdania, że Szczecin jest miastem z potencjałem. Trzeba też dodać, że potencjał ten, według respondenta, jest niedoceniany przez mieszkańców.
  • Stwierdzenia charakteryzujące miasto o zabarwieniu neutralnym skojarzenia neutralne – obiektywne, odwołujące się do stałych elementów przestrzeni miasta i jego cech charakterystycznych (35 respondentów). Najwięcej odpowiedzi (8 badanych), w tym przypadku, uzyskała opinia ankietowanych, że do nazwania Szczecina nie pasuje żadna z wymienionych wcześniej w tabeli stwierdzeń określających miasto. Także kilku respondentów (dokładnie czterech) nie wiedziało, jakiego epitetu użyć, aby scharakteryzować miasto. Również po 4 odpowiedzi uzyskały stwierdzenia, tj. „Wszystko po trochu ale w niczym nie wyróżniające się”, „miasto nie ma jeszcze swojej określonej charakterystyki”, „miasto na dorobku”. Zaś określenia tj. miasto portowe, morskie/portowe, nadmorskie, niegdyś portowe (4 wskazania); Miasto IT, miasto programistów (4 odpowiedzi); miasto, po prostu; Miasto wojewódzkie; Moje miasto (3 odpowiedzi); miasto kultury; sztuki ulicznej; miasto zachodu; przedsionek zachodu (po 2 wskazania) oraz po jednym stwierdzeniu tj. miasto spontaniczności; okazjonalnych wydarzeń i przypadkowych spotkań; przemysłowo-usługowe; Miasto Sportów Walki.

Niestety, w tym przypadku, tak duża ilość samodzielnie wytypowanych odpowiedzi świadczy o negatywnej ocenie, jaką wystawili ankietowani miastu. Z reguły, osoby biorące udział w badaniach ankietowych, rzadko korzystają z możliwości tworzenia samodzielnych odpowiedzi, jednak w tym przypadku poziom negatywnych odczuć, przeważył o wyborze tego typu odpowiedzi.

Charakterystyczne miejsca Szczecina.

Są one przestrzennym dopełnieniem opisanych wcześniej, głównie niematerialnych cech szczególnych miasta. Określenie wizytówki Szczecina a płeć respondentów.

Szczecin ma wiele miejsc wyróżniających miasto, a najważniejsze spośród nich są Wały Chrobrego, będący (jak już zauważono wcześniej) swoistą ikoną miasta – twierdzi tak zdecydowana większość ankietowanych (86,33%, 518 osób). Drugi, wskazany również przez ponad połowę badanych, jest Zamek Książąt Pomorskich (55,50%,333 osób), a trzecie – Jasne Błonia (53,67%, 322 osoby).

Widoczna w tabeli 4.13. kategoria „inne” zawiera w sobie kilka miejsc położonych w tym rejonie: Cmentarz Centralny (11 wskazań), tarasy Hackena (5 wskazań), willa Lentza, Starówka, Katedra, Ulica Kolumba i industrialna zabudowa, Dworzec PKP, układ ulic wokół placu grunwaldzkiego, Międzyodrze, „Żule”, Wieża Bismarcka, Firma HOME S.A., Głębokie.

Powyższe miejsca wymienione przez respondentów stanowią 4,83% wszystkich odpowiedzi (29 wskazań).

[table]
Co Pani/Pana zdaniem jest wizytówką miasta? (maks.3 odpowiedzi),Kobieta,Mężczyzna
Zamek Książąt Pomorskich,185,148
,”30,83%”,”24,67%”
Wały Chrobrego,287,231
,”47,83%”,”38,50%”
Stadion Miejski,2,6
,”0,33%”,”1,00%”
Filharmonia i Opera na Zamku,22,7
,”3,67%”,”1,17%”
Kino Pionier i Teatr Lalek Pleciuga,49,22
,”8,17%”,”3,67%”
Port,31,43
,”5,17%”,”7,17%”
Bazylika św. Jakuba,17,27
,”2,83%”,”4,50%”
Pazim,23,32
,”3,83%”,”5,33%”
Centra handlowe (np. Galaxy/Kaskada),30,26
,”5,00%”,”4,33%”
Jasne Błonia,197,125
,”32,83%”,”20,83%”
Park Kasprowicza,77,52
,”12,83%”,”8,67%”
Puszcza Bukowa i Jezioro Szmaragdowe,56,53
,”9,33%”,”8,83%”
Inne,19,10
,”3,17%”,”1,67%”
[/table]

całość opracowania ze względu na obszerność została podzielona na części:

wszystkie dane, które posłużyły do przygotowania tego artykułu pochodzą z opracowania własnego autorki ankiety i są przedstawione na podstawie wyników badań ankietowych