Szczecin. Artykuły. Szczecin oczami mieszkańców – kształtowanie wizerunku Szczecina WYNIKI ANKIETY [część 3]

01/01/2014 0 przez kierunek Szczecin

Szczecin, ankieta, wizerunek Szczecina, Szczecin oczami mieszkańców, Anna Niwińska, badania, opinie mieszkańców, w Szczecinie

_ankieta_w02W czerwcu 2013 m.in. nasz portal zachęcał do udziału w ankiecie, którą przygotowała pisząca pracę magisterską Anna Niwińska, studentka WNEIZ.

Jako, że materiał jest bardzo obszerny postanowiliśmy podzielić go na części. Tutaj znajduje się część trzecia z której dowiecie się między innymi o…

całość opracowania ze względu na obszerność została podzielona na części:

Znajomość wydarzeń o charakterze masowym, które miały lub będą miały miejsce w Szczecinie a okres zamieszkiwania w badanym mieście.

Spośród osób, które mieszkają w Szczecinie od urodzenia (332 osoby), niemal wszyscy (prawie 90%) deklarują znajomość wydarzeń, które odbywają się w ich mieście rodzinnym.

Znajomość szczecińskich wydarzeń masowych deklaruje około 73% osób, które mieszkają w Szczecinie od ponad 20 lat, ok. 68% ankietowanych mieszkających w badanym mieście poniżej 5 lat oraz ok. 63% respondentów nie będących mieszkańcami Szczecina.

Najmniejszy procent ankietowanych znających wydarzenia, które mają miejsce w Szczecinie, znajduje się w grupach osób mieszkających w badanym mieście od 6 do 10 lat oraz od 11 do 20 lat i w tych przedziałach odsetek ten szacuje się na około 51%. W tym przypadku wyniki były raczej przewidywalne, ponieważ z reguły osoby mieszkające najdłużej w danym mieście, posiadają większą wiedzę na temat wydarzeń w nim się odbywających.

Dość dużą znajomością wykazują się także respondenci mieszkający w Szczecinie najkrócej oraz ci, którzy nie są mieszkańcami Szczecina, co spowodowane jest faktem, ich wzmożonego zainteresowania miastem, z racji tego, iż do tej pory, posiadali oni o mieście raczej fragmentaryczną wiedzę i znajdują się obecnie w fazie „poznawania” nowego miejsca i fascynacji miastem.

Znajomość wydarzeń o charakterze masowym a wiek respondentów.

Największą znajomość wydarzeń odbywających się w Szczecinie deklarują ankietowani w wieku 31-40 lat (ok. 87%) oraz osoby poniżej 25 roku życia (ok. 84%), a także respondenci w wieku 25-30 lat (ok. 82,5%) oraz powyżej 51 lat (ok. 80%).

Najmniejszą wiedzę na temat odbywających się w mieście wydarzeń mają osoby w wieku od 41 do 50 lat (ok. 69%), co może być spowodowane czynnikami czysto socjologicznymi, są to bowiem osoby w tzw. wieku średnim, którym co prawda do emerytury jeszcze dość daleko, ale są oni już z reguły „zmęczeni codzienną pracą” i nie mają czasu, siły ani ochoty uczestniczyć w życiu towarzyskim miasta.

Zmiana postrzegania miasta na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Kolejne pytania zawarte w ankiecie miały na celu przeprowadzenie oceny procesów kształtowania wizerunku Szczecina oczami respondentów.

Pierwsze pytanie z części poświęconej ocenie procesów dotyczyło zmiany postrzegania miasta na przestrzeni ostatnich kilku lat.

[table]
W jaki sposób zmieniło się postrzeganie miasta na przestrzeni ostatnich kilku lat?,Kobieta,Mężczyzna
na lepsze,141,101
,”23,50%”,”16,83%”
na gorsze,68,65
,”11,33%”,”10,83%”
nie zmieniło się,49,55
,”8,17%”,”9,17%”
trudno powiedzieć,78,43
,”13,00%”,”7,17%”
[/table]

Zdaniem większości ankietowanych, Szczecin jest postrzegany lepiej, aniżeli kilka lat temu (40,33% respondentów, 242 wskazania). Według 22,17% respondentów (133 odpowiedzi) wizerunek miasta uległ pogorszeniu. 17,33% badanych (104 wskazania) twierdzi, że się nie zmienił, zaś 20,17% ankietowanych (121 wskazania) nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie.

Ocena dostępu do informacji o wydarzeniach w mieście.

[table]
Jak Pani/Pan ocenia dostęp do informacji o wydarzeniach w mieście?,Kobieta,Mężczyzna
bardzo dobrze,23,11
,”3,83%”,”1,83%”
dobrze,165,134
,”27,50%”,”22,33%”
źle,97,80
,”16,17%”,”13,33%”
bardzo źle ,18,12
,”3,00%”,”2,00%”
trudno powiedzieć,33,27
,”5,50%”,”4,50%”
[/table]

Prawie połowa ankietowanych (49,83%) ocenia dostęp do informacji o wydarzeniach w mieście jako dobry. Niestety, aż 1/3 respondentów jest zdania, iż dostęp do tych informacji jest zły.

Co dziesiąty ankietowany nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Źródła informacji o działaniach podejmowanych w mieście.

[table]
Skąd uzyskuje Pani/Pan informacje o działaniach podejmowanych w mieście? (maks. 3 odp.),Kobieta,Mężczyzna
Media (Prasa/Radio/Telewizja),157,148
,”26,17%”,”24,67%”
Internet,304,230
,”50,67%”,”38,33%”
Rodzina i znajomi,162,129
,”27,00%”,”21,50%”
Billbordy/banery/plakaty reklamowe/afisze,122,88
,”20,33%”,”14,67%”
BIP UM /oficjalna strona internetowa UM /spotkania z przedstawicielami władz miasta i regionu,22,19
,”3,67%”,”3,17%”
Inne (jakie?),16,10
,”2,67%”,”1,67%”
[/table]

Z racji tego, iż zdecydowana większość przeprowadzonych ankiet została wypełniona w formie elektronicznej, oczywiste jest, że źródłem informacji o działaniach podejmowanych w mieście najczęściej wymienianym przez ankietowanych był Internet (89% respondentów, 534 wskazania).

Drugą pozycje zajęły media tradycyjne, czyli prasa, radio i telewizja (50,83% respondentów, 305 wskazania), zaś trzecią – rodzina i znajomi (48,50%, 291 wskazania).

Na kolejnych miejscach uplasowały się źródła reklamowe, czyli billbordy, banery, plakaty reklamowe i afisze (35% respondentów, 210 wskazania) oraz oficjalne źródła miejskich władz, tj. BIP UM, strona internetowa UM, spotkania z przedstawicielami władz miasta oraz regionu (6,83% respondentów, 41 wskazania).

Pozostałe źródła informacji o Szczecinie (4,33% respondentów, 26 wskazania) wymienione przez ankietowanych to, m.in. lokalne portale internetowe (np. kierunek Szczecin, infoludek, echo, i love szczecin, szczecin nie jest wioską z tramwajami), szczecińskie portale informacyjne (np. wszczecinie.pl), blogi szczecińskie, ulotki, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin czy Facebook.

Większość respondentów jest zdania, iż miejskie organy przekazują zbyt mało wiadomości na temat prowadzonych w mieście działań inwestycyjnych. Dodatkowo, większość ankietowanych jako źródło pozyskiwania informacji na temat działalności miasta, wskazało na Internet oraz media tradycyjne.

Bardzo niska popularność Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) oraz brak wskazań na jakiekolwiek inne źródła pochodzące z urzędu miejskiego pokazuje, iż mieszkańcy Szczecina nie mogą albo też nie chcą polegać na tych przekazach. Przyczynami niechęci do oficjalnych, miejskich źródeł informacji, może być, np. niedostosowanie tych środków do poziomu odbiorcy, ich nieatrakcyjna forma, braku odpowiedniego rozpropagowania tych źródeł informacji.

Współcześnie, same media oraz sposób dostępu do źródeł informacji uległ diametralnej zmianie, dlatego też zmiany te powinno zostać uwzględnione w informacyjnej strategii Urzędu Miasta.

Pracownicy Magistratu powinni zwiększyć aktywność swoich działań w taki sposób, aby móc skutecznie dotrzeć z informacjami do mieszkańców, poprzez wybieranie bardziej przystępnych kanałów przekazu. Osoby, które są odpowiedzialne za komunikację miasta z otoczenie zewnętrznym, muszą skupić uwagę na tych mediach, dzięki którym przekazywane komunikaty będą w stanie zainteresować odbiorców tych treści. Pozwoliłoby to, na pokazywanie mieszkańcom szeregu mniejszych, lokalnych inwestycji i działań podejmowanych w Szczecinie, co z pewnością pozytywnie wpłynęłoby na ocenę władz miejskich, a także na poprawę ogólnego wizerunku regionu.

Zdaniem większości ankietowanych, zbyt mało uwagi, poświęcają władze miasta, na informowanie swoich obywateli, o działaniach podejmowanych w regionie oraz o tym jak dynamicznie rozwija się miasto. Pomimo lokalnych sukcesów jednostki, tj. dobra kondycja miejskich finansów, przyciąganie coraz większej liczby prywatnych inwestorów, znaczna dynamizacja w zakresie działań inwestycyjnych miasta czy spójna oraz nowoczesna strategia Floating Garden, mieszkańcy z powodu niedostatecznej komunikacji z włodarzami miasta, są nadal sceptycznie nastawieni w stosunku do oceny Szczecina, co w konsekwencji prowadzi do utrwalania się niekorzystnego, negatywnego wizerunku miasta.

Ocena funkcjonowania i zaangażowania władz miasta.

[table]
Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie i zaangażowanie władz miasta?,Kobieta,Mężczyzna
bardzo dobrze,4,1
,”0,67%”,”0,17%”
dobrze,59,55
,”9,83%”,”9,17%”
źle,124,114
,”20,67%”,”19,00%”
bardzo źle ,42,46
,”7,00%”,”7,67%”
trudno powiedzieć,107,48
,”17,83%”,”8,00%”
[/table]

Ponad połowa ankietowanych (54,34% respondentów, 326 wskazania) negatywnie ocenia działalność i pracę szczecińskich włodarzy. W tym 39,67% ankietowanych (238 wskazania) źle ocenia funkcjonowanie i zaangażowanie władz Szczecina, a 14,67% badanych (88 wskazania) uważa wręcz, iż zrządzanie miastem jest na bardzo złym poziomie.

Tylko 119 badanych osób (19,83% respondentów) pozytywnie odbiera działalność miejskich władz, w tym 114 z nich (19% respondentów) oceniło ją na poziomie dobrym, a jedynie 5 ankietowanych (0,83% respondentów) na poziomie bardzo dobrym. Ponad ¼ respondentów (25,83%, 155 wskazania) nie potrafi w sposób jednoznaczny ocenić działalności lokalnych władz.

Znajomość haseł/działań promujących miasto Szczecin

[table]
Czy zna Pani/Pan hasła/działania promujące Szczecin?,Kobieta,Mężczyzna
nie,165,91
,”27,55%”,”15,19%”
tak (wymień jakie- maks. 3 odp.),170,173
,”28,38%”,”28,88%”
[/table]

Niepokojące jest to, że aż 42,74% (czyli aż 256 wskazania) ankietowanych nie zna ani jednego hasła bądź działania promującego Szczecin.

Ta nieznajomość działań promocyjnych podejmowanych przez władze miasta mogła wpłynąć na wcześniejszą negatywną opinie ankietowanych na temat funkcjonowania i zaangażowania zarządzających Szczecinem, ponieważ jeżeli powyższe działania są słabo zauważalne przez społeczeństwo, przyczynia się to powstawania przekonań mieszkańców, o tym, iż miejskie władze nie robią nic w kierunku poprawy sytuacji swojego miasta.

Wśród odpowiedzi ankietowanych, którzy znają promujące miasto hasła, najczęściej pojawiającym się hasłem jest oczywiście „Floating Garden”, a także „Discover Szczecin for good”; „Szczecin, miasto zieleni”; „Szczecin nie jest wioską z tramwajami”; „Szczecin – pływające ogrody”; „Szczecin jest otwarty na innowacje, Szczecin jest otwarty na rozwój, Szczecin jest otwarty na morze” oraz „Szczecin bliżej morza”.

Znajomość haseł/działań promujących miasto zadeklarowało 57,27% ankietowanych, czyli ponad połowa respondentów. Zarówno płeć jak i wykształcenie respondentów nie miały wpływu na znajomość hasła kampanii wizerunkowej. Mniej więcej taki sam odsetek kobiet, jak i mężczyzn, osób gorzej i lepiej wykształconych deklarowało znajomość hasła – w każdym przypadku było to około 30% osób z danej grupy. O ile wspomniane wyżej cechy ankietowanych okazały się nieznaczące, to wiek respondentów oraz obszar ich zamieszkania różnicował ich pod kątem znajomości hasła kampanii. Generalnie, im starsza grupa osób, tym rzadziej deklarowano znajomość hasła. Wśród biorących udział w badaniu osób w wieku do 35 roku życia ponad 40% na pytanie o znajomość hasła odpowiedziało twierdząco. Z kolei wśród najstarszych ankietowanych, czyli osób powyżej 65 roku życia, odsetek ten wynosi 16%.

całość opracowania ze względu na obszerność została podzielona na części:

wszystkie dane, które posłużyły do przygotowania tego artykułu pochodzą z opracowania własnego autorki ankiety i są przedstawione na podstawie wyników badań ankietowych